زیر مجموعه ها

مجتمع آموزشی امید ایران از آموزشگاه های زیر تشکیل شده 

 دبیرستان دخترانه امید ایران دوره اول (روزانه)
دبیرستان دخترانه امید ایران دوره دوم (روزانه)
دبیرستان دخترانه امیدایران دوره دوم (بزرگسال)
پیش دانشگاهی دخترانه امید ایران (بزرگسال)
دبیرستان فاطمه زهرا (ع)  دوره دوم (از راه دور)
پیش دانشگاهی فاطمه زهرا (ع) (از راه دور)
کار و دانش فاطمه زهرا (ع) (از راه دور)